start

Stipendiat 2007

 

2007 Jan Bergström - Internetpsykiatri


Jan Bergström,
Doktorand, leg psykolog

Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid depression och paniksyndrom

Depression och paniksyndrom är vanliga orsaker till psykisk ohälsa. En person av fem drabbas någon gång i livet av depression och paniksyndrom är den elfte vanligaste orsaken till ohälsa i åldrarna 15-44 år. Den goda effekten av kognitiv beteendeterapi, KBT, som behandling är välbelagt i båda fallen. Alltfler blir även de studier som visar på samma goda resultat av KBT-behandling förmedlad via Internet.

Jan Bergström har i en randomiserad studie utvärderat effekten av Internetbehandling för depression jämfört med obehandlad väntelista. Vad gäller paniksyndrom har de i en pilotstudie utvärderat Internetbehandling för paniksyndrom inom psykiatrisk vård. En större randomiserad studie jämförande effekten av KBT förmedlat genom gruppbehandling samt förmedlat via Internet är i avslutningsskede.

Exempel på frågor vi undersöker i forskningsstudien:

  • Effekten av Internetförmedlad KBT-behandling vid olika former av psykisk ohälsa
  • Internetbehandling som alternativ inom utbudet för offentlig psykiatrisk vård
  • Skillnader i effekt mellan behandling förmedlad via Internet och i grupp
  • Skillnad i behandlingseffekt på grund av genetisk variation

”Självfallet är det så att Internetbehandling, precis som alla andra metoder är mer lämpad för vissa patienter än andra. Metoden är dock ett utmärkt komplement och erbjuder ytterligare ett alternativ till annan traditionell psykologisk behandling”, säger Jan Bergström

Behandlarens betydelse

En viktig fråga som har väckts i samband med Internetbehandling är hur pass viktig terapeuten eller behandlaren är. I studier där detta har testats kunde ingen skillnad mellan behandlingarnas effektivitet härröras till om behandlingen förmedlades av en terapeut eller via Internet.

Intressant nog har dessutom patienter i samband med e-postterapi gjort positiva skattningar av relationen till sin behandlare. Det verkar alltså som personliga möten inte är nödvändiga för att bygga upp en gynnsam kontakt mellan patient och behandlare.

Vår slutsats efter att ha genomfört många studier är dock att behandlaren behövs. Kanske dock inte alltid i
lika stor utsträckning som i traditionell terapi eftersom självhjälpstexterna utgör en så pass central del av behandlingsinnehållet.

Från hösten 2007 erbjuder Sydväst inom Stockholms läns landsting, inom ramen för Psykiatri, Internetförmedlad KBT-behandling för paniksyndrom och depression som ett alternativ i ordinarie psykiatrisk vård. För er som är intresserade och vill läsa mer om Internetförmedlad KBT-behandling för paniksyndrom och depression går det bra att besöka http://www.internetpsykiatri.se/

Källa:

Jan Bergström, Doktorand, leg psykolog
samt http://www.ki.se