start

Stiftelsen Vårstavi

Vårstavi

En vackert belägen plats vid Malmsjön i Botkyrka, med en unik svensk och internationell historia . Här finns möjligheter att genomföra mindre möten i en lugn och harmonisk atmosfär. Året runt genomförs en rad varierande aktiviteter med vetenskapligt och kulturellt innehåll. Föredrag och seminarier med varierande innehåll, musikaliska program m.m.

Poul Bjerre var en under den första halvan av 1900-talet mycket känd personlighet. Han var privatpraktiserande psykiatriker, men kallade sig själv själsläkare. Han menade att han inte bara var läkare, utan såg till sina patienters behov i vidare mening. Han var även starkt samhällsengagerad, hade ett stort intresse för kultur, religion och filosofi. Han var dessutom en inte oäven skulptör. Poul Bjerre kom att verka, i ett för psykiatrin mycket viktigt utvecklingsskede Ofta i starkt spänningsförhållande till dåtidens medicinska elit. Han betonade läkeprocessen som det viktiga istället för sjukdomsbilden.

År 1950 bildades på Poul Bjerres initiativ Stiftelsen Vårstavi. Strax före sin bortgång donerade han hela sin kvarlåtenskap till Stiftelsen, inklusive den egenhändigt ritade bostaden på Vårstavi. Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning inom psykoterapins område liksom dess praktiska tillämpning.


Claes-Einar Fallenius 1933 – 2017

Claes-Einar Fallenius, Täby har avlidit i en ålder av 84 år. Han efterlämnar maka Ingrid, barn och barnbarn.

Claes-Einar levde ett långt liv och våra vägar korsades i stiftelsen Vårstavi. Han var under större delen av vår bekantskap stiftelsens sekreterare, då jag var ömsom ordförande och vice ordförande. Att arbeta tillsammans i en ideell stiftelse gör att man kommer varandra nära och det finns många minnen från vår gemensamma resa. Ta del av minnesorden ->


Krönikeboken

Stiftelsen Vårstavi har givit ut en bok med titeln: Poul Bjerres egna ord om sitt eget och andras liv. Boken bygger på de tjugo pärmar, krönikeböcker, som förvarats förseglade på Kungliga biblioteket i 50 år. I dessa krönikeböcker har Poul Bjerre beskrivit sitt liv och sina gärningar samt hans upplevelser av personer i sin närhet. Krönikeböckerna är rikt illustrerade med fotografier och andra illustrationer som belyser texterna.

På uppdrag av styrelsen för stiftelsen Vårstavi har författaren Sten Ekman sammanställt dessa krönikeböcker till en bok på drygt 200 sidor. Boken kostar 200 kronor plus frakt/porto. Den kan beställas från: Sten Ekman Nybohovsgränd 12 117 63 Stockholm. sten.ekman@yahoo.se

Nyhetsbrev 2010-10-28

För Poul Bjerre Sällskapets medlemmar • Nr 3 2010

Dröm och lek.

I det förra nyhetsbrevet återgav vi några citat av Poul Bjerre. Ett av dessa löd: ”I symbolbildningen ha vi just att söka den av naturen givna vägen till psykosyntes och till psykisk läkning. Den är på det psykiska området detsamma som ’naturens läkekraft’ på det fysiska – det omedelbart givna, icke vidare analyserbara livsfaktum, på vars grundval vi ha att bygga läkekonsten.” 


Symbolbildningen i drömmen var för honom den ständigt pågående integrations-, utvecklings- och läkeprocess, som han byggde behandlingsarbetet på.

Sveriges första utbildade barnpsykoterapeut Gudrun Seitz utvecklade vid Ericastiftelsen ett psykoterapeutiskt förhållningssätt och en syn på psykiska störningar och deras behandling, som har mycket gemensamt med Bjerres psykosyntes. När hon skulle teoretiskt förankra sin metod var det också främst till denna och till CG Jungs analytiska psykologi hon knöt an. I ett föredrag 1962 säger hon:
”Terapeutens huvudsakligaste uppgift är därför att ägna sig åt den inre beredskapens gestaltning och genom att rätt förstå denna, kunna utveckla möjligheter som ligger latenta hos barnet, hur skadade, hur torftiga eller hur rika dessa än må vara.” 

I Festskrift till Poul Bjerres 70-årsdag kallar Gösta Harding, dåvarande överläkaren vid Ericastiftelsen, sitt bidrag Dröm och lek. Med exempel från egna vuxenpatienters drömmar och från barnpatienters lek i behandling hos Gudrun Seitz visar han på paralleller mellan symboliken i drömmar och i barns lek liksom på grundläggande likheter i Bjerres och Seitz’ sätt att förhålla sig till sina patienter för att befrämja läkeprocessen.

(Referenser: Poul Bjerre: Själsläkekonst och själavård, Bonniers 1935. B Olofgörs & U Sjöström: Barnpsykoterapi, Studentlitteratur 1974. Festskrift till Poul Bjerres 70-årsdag, Centrum 1946.)

STYRELSEN

Då det inte gått att besätta kassörsposten inom styrelsen, kommer nödvändiga tjänster att köpas in.

OM VÅRSTAVI

En ytterst tråkig händelse har inträffat på Vårstavi. Porträttbysten av Poul Bjerres vän, konstnären och författaren Ernst Norlind, som stod på loggian, har blivit stulen. Detta föranleder en förnyad översyn av larm och försäkringsanordningar.

Byte av värmesystem i fastigheten kommer att ske under hösten, i möjligaste mån utan störningar för verksamheten.

HÖSTENS PROGRAM

Radiopsykologen Malin Edlund kommer, som framgick av förra nyhetsbrevet, att hålla ett föredrag måndagen den 1 november kl.18.00. Det kommer att hållas på ABF Sveavägen 41 i Stockholm. Hon kommer att utgå från sitt uppdrag på radion, de många olika frågeställningar hon möter och de etiska aspekterna på denna verksamhet, och hon vill gärna ha diskussion med åhörarna.

Ett enda, djupt personligt samtal mellan en hjälpsökande människa och psykologen Malin Edlund, som dessutom medlyssnas av tusentals radiolyssnare. En större kontrast till t.ex. den psykoanalytiska situationen med dess ofta hundratals kontinuerliga, ytterst personliga samtal mellan patienten och analytikern i en mycket strikt avskildhet kan knappast tänkas.

Redan den 20 november kl. 13.30 kommer så författaren Moa Matthis till Vårstavi! Hon kommer att hålla ett föredrag om drottningen Maria Eleonora, utifrån sin bok Maria Eleonora. Drottningen som sa nej (Bonniers 2010).
Vem blir drottning Maria Eleonora om man ser henne på ett nytt sätt? Moa Matthis vrider på ett märkligt historiskt öde och bjuder på en uppfriskande lust att diskutera historieskrivningen, skrev Maja Hagerman i DN, då boken kommit ut.

Adventskaffe

Lördagen den 4 december kl. 14 blir det traditionellt adventskaffe på Vårstavi med musik och recitation.


PLANERING FÖR VÅREN 2011

Tre föredrag planeras för vårterminen, samtliga på Vårstavi:

Folke Larsson kommer att hålla ett föredrag om ”Värderingar och livsstil i ett samhälle med ekologisk balans” på Vårstavi någon lördag i början av året.

Lördagen den 2 april kommer psykologen och symboldramaterapeuten Majlis Lundström att tala under rubriken Själens teater på livets scen”, mot bakgrund av sin bok Det icke verbalt sagda, som kommer ut den 26 oktober på Studentlitteratur.

Den 14 maj kommer så romanförfattaren Inger Edelfeldt till Vårstavi. Hon kommer att tala utifrån sin bok Hur jag lärde mig älska mina värsta känslor, som utkom 2009 på Optimal förlag.

Det planerade programmet om Sinnenas trädgård, som vi skrev om i det förra nyhetsbrevet, kommer att förläggas till våren.