start

Nyhetsbrev 2010-04-26

För Poul Bjerre Sällskapets medlemmar • Nr 1 2010

Vi inleder årets första nyhetsbrev med ett citat av Bjerre:

”... det är just i förståelsen, som suggestionens mysterium till stor del är att söka. Envar vet vilken oerhörd verkan det har, att man finner sig vara för-stådd av en annan i det som ligger en mest om hjärtat. När så är fallet, spännes hela ens uppmärksamhet i lyssnande, man ryckes med av det man hör. Ju djupare en människa förstår en, desto känsligare blir man för hennes ord och omdömen – och desto större makt tillerkänner man henne över sitt liv. Man gör detta instinktivt. Ty att giva en förstående människa makt över sitt liv är i grund och botten detsamma som att själv vinna ökad makt över detta; den förstående spelar därvid rollen av en resonans som ger kraft åt de strävanden, vilka lämnade åt sig själva fördunsta som overkligheter. Suggestionen är just denna förstärkning, tack vare vilken det centrala hos en människa kan lyfta sig upp till att bli hennes livs dominerande verklighet. ---

För att nå denna förståelsens makt över en människa måste man möta henne med förtroende. Man måste acceptera hennes synpunkter och handlingar; man måste leva sig så in i dessa, att det förefaller en självklart att hon ej kunnat se och handla annorlunda. Men intet kan mer än detta vara motsatt den kritiska skärpa, med vilken varje forskare måste möta sitt objekt. Läkaren kommer lätt att stå inför ett dilemma: antingen obegränsad tillit och glädjande resultat, av vilka somliga kanske äro illusoriska; eller kritisk misstro och praktiska erfarenheter, som visserligen äro nedstämmande, men i gengäld desto mera vetenskapligt säkra.” Själsläkekonst och själavård, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1935, sid. 99f)

ÅRSMÖTET

Den 13 mars ägde Poul Bjerre Sällskapets årsmöte rum.  Tyvärr var deltagarantalet lågt. Många missade därför Lars Sjöstrands oerhört intressanta föredrag om ”Vårt behov av rus”, vilket inleddes med en av Fredmans epistlar och landade i djupa erfarenheter och insikter.

Lars Hjeltman omvaldes som ordförande. I övrigt kvarstår styrelsen med undantag av Rolf Larsson, som avsagt sig pga för många uppdrag. Ny i styrelsen är Marta Cullberg Weston. Marta är leg. psykolog och psykoterapeut. Hon arbetar främst med symboldrama och har lett kurser i detta på Vårstavi. Vid styrelsens konstituering utsågs Barbro Olsson till vice ordförande och Ulla Sjöström till sekreterare. Frågan om kassör bordlades.

KOMMANDE PROGRAM

Onsdagen den 21 april kl.18 anordnar Sällskapet ett program på ABF på Sveavägen med rubriken "Tre behandlingsmodeller vid ångest." De tre modellerna GIM, Guided Imadgery with Music, kognitiv psykoterapi och transpersonell psykoterapi presenteras och tillämpas på ett fall, som de medverkande fått ta del av. Medverkande är:

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri med över 40
års erfarenhet av dessa båda områden. Björn har en bred bas inom  psykoterapifältet som täcker psykoanalys, ungdomspsykoterapi, grupp-, familj-, musik- och kroppsorienterad psykoterapi. Han har skrivit och medverkat i ett stort antal böcker huvudsakligen inom klinisk-psykologiska fält. Han arbetar numera som konsult och handledare.

 Egil Linge har arbetat i 30 år som psykolog/psykoterapeut och varit
en av dem som har introducerat kognitiv psykoterapi i Sverige. Han har först och främst jobbat kliniskt med specialinriktning mot psykoser. Han har arbetat som lektor på Umeå universitet mm. Jobbar i dag först och främst med relationsterapier. Inriktningen är i dag KBT med en kombination av anknytningsteori. 

Bo Wikström kommer att presentera transpersonell psykoterapi. Bo är leg psykolog, leg psykoterapeut, Daseinanalytiker, handledare, utbildare, coach, mentor, direktor och kontaktperson på Delphi institutet. 
   Efter presentationerna är publiken välkommen till en dialog med pane-len.

Moderator kommer Marta Cullberg Weston att vara.

Ingen föranmälan. Inträde 100 kronor

Lördagen den 22 maj kl. 15.00,

OBS tiden!,  föreläser Marta Cullberg Weston på Vårstavi under rubriken "Lär känna dig själv på djupet. Möt ditt inre barn ". Det är också titeln på hennes senaste bok, som kom ut i höstas. Det inre barnet påverkar det vuxna livet – om vi ska förstå oss själva bättre behöver vi förstå mer om de tidiga årens bidrag till att vi blev den vi blev. Mycket av hur vi reagerar på världen beror på de inre arbetsmodeller som vi byggde in tidigt i livet. När vi får en chans att möta vårt inre barn kan vi lära oss mer om oss själva, och vi kan få chansen att reparera gamla sår. – Öppet hus med kaffeservering mellan kl. 14 och 15. VÄLKOMNA!

Föredrag och kaffe kostar 80 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar.

ÖPPET HUS

Söndagarna den 30 maj samt den 6, 13 och 20 juni kl. - kommer vi att ha
ÖPPET HUS på Vårstavi med kaffeservering och visning.