start

Nyhetsbrev 2009-06-13

Idéseminarium Lördag 13 juni, 14.15 – 16.30, “Vid Psykoterapi forskningens frontlinjer”

Jonas Ramnerö, Leg psykolog, leg psykoterapeut, fil.dr, universitetslektor vid psykologiska Institutionen, STO universitet samt Göran Ryden, överläkare leg psykoterapeut och sektionschef vid Affektiva sektionen, Norra Stockholms psykiatri. 2008 års stipendiat från Stiftelsen Vårstavi.

- En för alla - Alla för en

"Trettio års forskningsmässiga vedermödor inom KBT-världen lett till att man framgångsrikt utvecklat behandlingsmetoder för en rad olika diagnoser. Sedan ett par års tid hör man dock allt oftare forskare tala om att behandlingarna vilar på ett begränsat antal inlärningsmässiga principer och att dessa i liten utsträckning särskiljer olika diagnoser. Presentationen och diskussionen kommer att handla om vilka är dessa gemensamma principer som föreslås och om man nu följer denna "musketörernas väg" - vad blir konsekvenserna av det?" - Jonas Ramnerö

- Mentaliseringsbaserad terapi – blir alla bra?

Mentaliseringsbaserad terapi är en relativt nyutvecklad behandlingsform vid borderlinepersonlighetsstörning. Det finns en randomiserad kontrollerad studie där man även kunnat se skillnader mellan behandlingsgrupp och kontrollgrupp 6 år efter avslutad behandling. Vid MBT-teamet, Huddinge, har denna behandling givits sedan 2005 och det kliniska intrycket är att många patienter har blivit hjälpta samtidigt som man kunnat se att vissa patienter inte verkar kunna tillgodogöra sig behandlingen på samma sätt. Skulle man kunna identifiera denna grupp redan från början skulle behandlingen kunna individualiseras i högre grad. Vid detta seminarium kommer tidigare forskning omkring psykoterapiforskning vid borderlinepersonlighetsstörning i allmänhet och MBT i synnerhet att diskuteras. Slutligen kommer en del frågor att diskuteras som har med utebliven förbättring att göra och hur man skulle kunna studera detta. - Göran Rydén