start

Stiftelsen Vårstavi

Vårstavi

En vackert belägen plats vid Malmsjön i Botkyrka, med en unik svensk och internationell historia . Här finns möjligheter att genomföra mindre möten i en lugn och harmonisk atmosfär. Året runt genomförs en rad varierande aktiviteter med vetenskapligt och kulturellt innehåll. Föredrag och seminarier med varierande innehåll, musikaliska program m.m.

Poul Bjerre var en under den första halvan av 1900-talet mycket känd personlighet. Han var privatpraktiserande psykiatriker, men kallade sig själv själsläkare. Han menade att han inte bara var läkare, utan såg till sina patienters behov i vidare mening. Han var även starkt samhällsengagerad, hade ett stort intresse för kultur, religion och filosofi. Han var dessutom en inte oäven skulptör. Poul Bjerre kom att verka, i ett för psykiatrin mycket viktigt utvecklingsskede Ofta i starkt spänningsförhållande till dåtidens medicinska elit. Han betonade läkeprocessen som det viktiga istället för sjukdomsbilden.

År 1950 bildades på Poul Bjerres initiativ Stiftelsen Vårstavi. Strax före sin bortgång donerade han hela sin kvarlåtenskap till Stiftelsen, inklusive den egenhändigt ritade bostaden på Vårstavi. Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning inom psykoterapins område liksom dess praktiska tillämpning.


Claes-Einar Fallenius 1933 – 2017

Claes-Einar Fallenius, Täby har avlidit i en ålder av 84 år. Han efterlämnar maka Ingrid, barn och barnbarn.

Claes-Einar levde ett långt liv och våra vägar korsades i stiftelsen Vårstavi. Han var under större delen av vår bekantskap stiftelsens sekreterare, då jag var ömsom ordförande och vice ordförande. Att arbeta tillsammans i en ideell stiftelse gör att man kommer varandra nära och det finns många minnen från vår gemensamma resa. Ta del av minnesorden ->


Krönikeboken

Stiftelsen Vårstavi har givit ut en bok med titeln: Poul Bjerres egna ord om sitt eget och andras liv. Boken bygger på de tjugo pärmar, krönikeböcker, som förvarats förseglade på Kungliga biblioteket i 50 år. I dessa krönikeböcker har Poul Bjerre beskrivit sitt liv och sina gärningar samt hans upplevelser av personer i sin närhet. Krönikeböckerna är rikt illustrerade med fotografier och andra illustrationer som belyser texterna.

På uppdrag av styrelsen för stiftelsen Vårstavi har författaren Sten Ekman sammanställt dessa krönikeböcker till en bok på drygt 200 sidor. Boken kostar 200 kronor plus frakt/porto. Den kan beställas från: Sten Ekman Nybohovsgränd 12 117 63 Stockholm. sten.ekman@yahoo.se

Nyhetsbrev 2009-06-13

Idéseminarium Lördag 13 juni, 14.15 – 16.30, “Vid Psykoterapi forskningens frontlinjer”

Jonas Ramnerö, Leg psykolog, leg psykoterapeut, fil.dr, universitetslektor vid psykologiska Institutionen, STO universitet samt Göran Ryden, överläkare leg psykoterapeut och sektionschef vid Affektiva sektionen, Norra Stockholms psykiatri. 2008 års stipendiat från Stiftelsen Vårstavi.

- En för alla - Alla för en

"Trettio års forskningsmässiga vedermödor inom KBT-världen lett till att man framgångsrikt utvecklat behandlingsmetoder för en rad olika diagnoser. Sedan ett par års tid hör man dock allt oftare forskare tala om att behandlingarna vilar på ett begränsat antal inlärningsmässiga principer och att dessa i liten utsträckning särskiljer olika diagnoser. Presentationen och diskussionen kommer att handla om vilka är dessa gemensamma principer som föreslås och om man nu följer denna "musketörernas väg" - vad blir konsekvenserna av det?" - Jonas Ramnerö

- Mentaliseringsbaserad terapi – blir alla bra?

Mentaliseringsbaserad terapi är en relativt nyutvecklad behandlingsform vid borderlinepersonlighetsstörning. Det finns en randomiserad kontrollerad studie där man även kunnat se skillnader mellan behandlingsgrupp och kontrollgrupp 6 år efter avslutad behandling. Vid MBT-teamet, Huddinge, har denna behandling givits sedan 2005 och det kliniska intrycket är att många patienter har blivit hjälpta samtidigt som man kunnat se att vissa patienter inte verkar kunna tillgodogöra sig behandlingen på samma sätt. Skulle man kunna identifiera denna grupp redan från början skulle behandlingen kunna individualiseras i högre grad. Vid detta seminarium kommer tidigare forskning omkring psykoterapiforskning vid borderlinepersonlighetsstörning i allmänhet och MBT i synnerhet att diskuteras. Slutligen kommer en del frågor att diskuteras som har med utebliven förbättring att göra och hur man skulle kunna studera detta. - Göran Rydén